Privacy Reglement Huidverbeteringsinstituut Elma Baas.Huidverbeteringsinstituut Elma Baas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit document is het privacy beleid vastgelegd waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Huidverbeteringsinstituut Elma Baas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om je uitdrukkelijke toestemming -als wij deze nodig hebben- voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement.

Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als Huidverbeteringsinstituut Elma Baas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover neem dan contact met ons op.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Huidverbeteringsinstituut Elma Baas ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het voeren van een agenda systeem ten behoeve van het maken van afspraken.

Het registreren van medische gegevens ( indien nodig) ten behoeve de Huidspecialist en aanpalende zorg.

Verslaglegging van de uitgevoerde behandeling(en).


Verstrekking aan derden:

Wij als Huidverbeteringsinstituut Elma Baas geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Medische gegevens:

Indien aan Huidverbeteringsinstituut Elma Baas medische gegevens worden verstrekt in het kader van behandelingen dan worden deze medische gegevens bewaard, voor de periode dat u cliënt bij ons bent.


Bewaartermijn:

Huidverbeteringsinstituut Elma Baas bewaart persoonsgegevens niet langer dan dat u cliënt van ons bent en noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Rechten betreffende je gegevens:


Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten:

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.