Algemene Voorwaarden van Huidverbeteringsinstituut Elma Baas


Houtstraat 75

2861TX Bergambacht

Tel: 06-34111447

E-mail: info@instituut-elmabaas.nl

IBAN: NL11 RABO 0160 3534 67

KvK: 52147800

BTW nr: NL85031846401


Huidverbeteringsinstituut Elma Baas is aangesloten bij de ANBOS, is tevens ANBOS Acne gespecialiseerd en in het bezit van een AGB-code voor mogelijke vergoedingen voor Acne Behandelingen bij uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekering stelt hierin andere eisen, het instituut raad u aan dit eerst voor aanvang van een eventuele Acne Behandeling uit te zoeken.

Huidverbeteringsinstituut Elma Baas is officieel verkooppunt van hannah, ZO Skin Health.


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling of transactie tussen het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas en een cliënt waarop het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen schoonheidssalon

Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt tijdig inlichten over de financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van de overeengekomen behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet iedere verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas melden. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch of per e-mail. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Dit honorarium bedraagt het minimale uurtarief van een huidbehandeling zonder bijzondere extra wensen, te weten: voor 90 minuten € 91,- , voor 60 minuten € 79,- , voor 45 minuten € 51,- en voor 30 minuten € 42,50.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het Instituut arriveert, mag het instituut de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij aankomst in het Instituut meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken kan het Instituut de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.


4. Betaling

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas kan u de prijzen van behandelingen in haar praktijk tonen, zo ook de recente vastgestelde prijzen van de productlijnen van hannah en ZO Skin Health. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW. De behandelingskeuze en de daarbij behorende behandelingsprijs kan per keer verschillen, deze wordt in overeenstemming met de behandelaar en de client afgestemd op de huidconditie op dat moment en de mogelijke extra wensen van de cliënt.

Aanbiedingen en advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

5. Beheer persoonsgegevens volgens de AVG & privacy

De cliënt geeft het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas toestemming vóór de eerste behandeling voor het noteren en zorgvuldig bewaren van gegevens, waarvan hetHuidverbeteringsinstituut Elma Baas aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Deze persoonsgegevens worden bewaard in een geautomatiseerd systeem zolang de client de praktijk bezoekt. De client heeft het recht deze gegevens in te zien of op te vragen.

Het Instituut behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Het Instituut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat bij de behandeling is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor de thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Indien de cliënt niet tevreden is over de bij het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas gekochte producten, geldt geen geld terug garantie, maar kunnen deze producten binnen een week en mits deze zijn geopend, worden geruild voor andere producten van het instituut.

9. Beschadiging & diefstal

Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas zal zelf beoordelen of zij van diefstal aangifte doet bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na constatering schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas.

Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas de overeengekomen behandeling opnieuw verrichten, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

11. Peelings met zuren waaronder: AHA (vochtverbetering), BHA (vet oplossen) en PHA (mix van AHA en BHA)

Met een peeling met zuren behandeld het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas cosmetisch indicaties. Een peeling is voor cosmetische doeleinden. Het uitvoeren van medische indicaties is niet mogelijk.

De behandelingen met zuren kunnen bijwerkingen / risico’s met zich meebrengen waaronder: Irritatie na de behandeling zoals roodheid, zwelling, korstjes, vervelling ect. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk vaak na 3-7 dagen weer verdwenen en horen bij het proces wat de behandeling met zuren teweeg brengt.

De client dient zich ervan bewust te zijn de huid ten alle tijden te beschermen tegen UV-licht met een SPF50 die zowel tegen UV-A als UV-B blokt. Beschermen tegen UV-licht is altijd raadzaam om huidveroudering en mogelijke pigmentverschuivingen te voorkomen, maar is verplicht zolang er intense behandelingen worden ondergaan, dit tot 6 weken na de laatste behandeling! Navolging hiervan kan niet gecontroleerd worden, waardoor het Huidverbeteringsinstituut ook niet verantwoordelijk is voor opgelopen huidschade door onverantwoorde UV-licht blootstelling.

Hoewel het zeer ongebruikelijk is, bestaat er een kleine kans na een peeling met zuren op het veranderen van het behandelde weefsel, overvloedige gepigmenteerde beschadigingen, welke over het algemeen binnen 3 tot 6 maanden verdwijnen. Het Instituut is niet aansprakelijk voor één van de hiervoor genoemde risico’s. Na een peeling dient de client 72 uur hete en natte plaatsen te vermijden, de geadviseerde producten te gebruiken en producten met parfum te vermijden.

12. Gezondheid en Contra-Indicaties:

De cliëntdient voor aanvang van de eerste behandeling met peelings met zuren het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas na beste weten op de hoogte te stellen als zij een van de hierna te noemen contra-indicaties heeft: kanker, zwangerschap, huidaandoeningen die niet door een arts zijn gediagnosticeerd, gebruik van Roaccutane in de afgelopen 12 maanden, gebruik van huidverdunnende middelen als Retinol, Vitamine A en Corticosteroïden e.d., Herpes-virus, open wondjes, zeer gevoelige en/of allergische huid, HIV, Injectables, het gebruik van bloed verdunnende medicijnen, Diabetis, lichtovergevoeligheid, het gebruik van hormoongerelateerde medicatie.

13. Gebruik maken van diensten en producten

Iedereen kan in principe gebruik maken van de diensten en producten van het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas, met uitzondering van hen die lijden aan een besmettelijke ziekte, open wonden, huiduitslag of ziekten als epilepsie en geestesziek en tenslotte van hen die onder invloed van alcoholhoudende dranken, drugs of verslavende middelen verkeren. De beslissing omtrent toelating berust uitsluitend bij de directie van het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas.

14. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het Huidverbeteringsinstituut Elma Baashet recht de cliënt de toegang tot het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas te weigeren onder opgaaf van redenen.


15. Recht

Op elke overeenkomst tussen het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van een geschil over de uitleg van de inhoud of de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van het Instituut. Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

De website van het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas bevat links naar andere sites. Het Huidverbeteringsinstituut Elma Baas is niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze andere sites.